Three Gothic Novels

The Castle of Otranto; Vathek; Frankenstein

Introduction by Mario Praz
Paperback
$18.00 US
5.13"W x 7.79"H x 0.87"D  
On sale Dec 30, 1968 | 512 Pages | 978-0-14-043036-3
| Grades 9-12 + AP/IB